Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Moto Mobi oraz platformy internetowej Moto Mobi.net

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Moto Mobi oraz platformy internetowej MotoMobi.net służących do zdalnego zarządzania informacjami dotyczącymi obsługi Pojazdów.

DEFINICJE

e-Usługa - oznacza odpowiednio Moto Mobi i/lub MotoMobi.net;

Moto Mobi - oznacza aplikację mobilną służącą do zdalnego zarządzania informacjami dotyczącymi obsługi Pojazdów w zakresie wskazanym w Regulaminie;

MotoMobi.net - oznacza platformę internetową służącą do zdalnego zarządzania informacjami dotyczącymi obsługi Pojazdów w zakresie wskazanym w Regulaminie

Moduły - oznaczają funkcjonalności e-Usług, w skład których wchodzą:

 • Moduł ALERTY;
 • Moduł OFERT SPRZEDAŻY;
 • Moduł SPOŁECZNOŚĆ;
 • Moduł WYCENA;
 • Moduł UBEZPIECZENIA;
 • Moduł ZASOBY WIEDZY;
 • Moduł CZAS WOLNY;
 • Moduł KOSZTY;

Administrator - oznacza przedsiębiorcę Tomasza Stancelewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą " FORTUNATO, Tomasz Stancelewicz "; adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Klaudyny 32 lok. 100, 01-684 Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie, NIP: 1182034300, REGON: 143435282. Administrator świadczy e- Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Pojazd/Pojazdy - oznacza motocykl lub/i samochód osobowy w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym;

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której świadczona jest co najmniej jedna e-Usługa.

Urządzenie mobilne - oznacza przenośne urządzenie elektroniczne typu smartphone, tablet lub inne, posiadające system operacyjny umożliwiający korzystanie z aplikacji mobilnych;

Ustawa o ochronie danych osobowych - oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);

Profil - oznacza podstronę wygenerowaną w strukturze e- Usług zawierającą zbiór informacji o Użytkowniku umożliwiającą podejmowanie czynności związanych z korzystaniem z e-Usług;

Partnerzy - oznaczają podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie związanym z branżą motoryzacyjną, pozostające we współpracy z Administratorem;

Reklamacja - oznacza oświadczenie Użytkownika spełniające wymogi określone w niniejszym Regulaminie zawierające zarzuty związane z nieprawidłowym świadczeniem e-Usług;

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Moto Mobi oraz platformy internetowej MotoMobi.net;

Prawo o Ruchu Drogowym- oznacza ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późń. zm.);

Kodeks Cywilny- oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121);

Ustawa o Prawie Autorskim- oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i określa on podstawy do świadczenia przez Administratora e-Usług.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z e-Usług, Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji.

3. Użytkownik dla prawidłowego korzystania z e-Usług powinien posiadać urządzenie spełniające następujące wymogi techniczne:

 • a. Moto Mobi:[...]
 • b. MotoMobi.net[...]

4. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji e-Usług w zakresie odpowiadającym prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

5. Administrator w ramach świadczonych e-Usług nie zapewnia Użytkownikowi dostępu do sieci Internet, jak również nie jest odpowiedzialny za posiadanie przez Użytkownika odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego korzystanie z e-Usług. Koszty dostępu do sieci Internet, jak również koszty związane dostosowaniem urządzeń do wymogów technicznych e-Usług ponosi Użytkownik.

6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z e-Usług w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zabronione jest jakiekolwiek działanie powodujące destabilizację otoczenia technicznego e-Usług, jak również godzące w dobra osobiste innych Użytkowników lub Administratora.,/p>

7. Dostęp do e-Usług ma charakter nieodpłatny.

II. REJESTRACJA

1. Skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji stanowi warunek niezbędny do uzyskania dostępu do e-Usług.

2. W trakcie rejestracji Użytkownik obowiązany jest do wypełnienia formularza oraz akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Zasady przetwarzania danych osobowych określa rozdział [...] Regulaminu.

3. Aktywacja Konta Użytkownika następuje po zatwierdzeniu linku uwierzytelniającego, wysłanego w trakcie procesu rejestracji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

4. W wyniku rejestracji każdy Użytkownik otrzymuje unikalny login i hasło służące do obsługi Konta.

5. Użytkownik obowiązany jest do nieudostępnienia hasła osobom niepożądanym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko przypadkowej utraty hasła przez Użytkownika.

6. W przypadku utraty hasła, Administrator zapewnia możliwość wygenerowania nowego hasła po podaniu przez Użytkownika dodatkowych danych uwierzytelniających, porównywanych z danymi podanymi na etapie Rejestracji.

III. MODUŁY

E-Usługi posiadają następujące funkcjonalności umożliwiające w szczególności zdalne zarządzanie informacjami dotyczącymi obsługi Pojazdów:

 

III.a Moduł ALERTY/ System Powiadomień

 • 1. E- Usługa na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych informuje o:
  1. a. rekomendowanym terminie dokonania okresowego badania technicznego,
  1. b. rekomendowanym okresie zmiany opon z zimowych na letnie lub odwrotnie,
  1. c. końcu okresu ubezpieczeniowego Pojazdu.
 • 2. System Powiadomień poza danymi wprowadzonymi przez Użytkownika nie stanowi indywidualnej oceny Pojazdu, w tym w szczególności oceny jego stanu technicznego. System Powiadomień nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika za dbałość o terminowe dokonanie czynności objętych Systemem Powiadomień oraz dbałość o należyty stan techniczny Pojazdu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. a. skutki błędnie wprowadzonych danych na podstawie, których generowane są powiadomienia.
  1. b. terminowe dokonanie przez Użytkownika czynności objętych powiadomieniami.
  1. c. zdarzenia, których zaistnienie powoduje konieczność dokonania czynności objętych powiadomieniami w okresach innych, niż rekomendowane. W szczególności przez powyższe należy rozumieć skierowanie Pojazdu przez organy kontroli ruchu drogowego na dodatkowe badanie techniczne, czy zmianę warunków atmosferycznych implikującą potrzebę wymiany opon w terminie innym, niż rekomendowany.

III.b Moduł OFERTY SPRZEDAŻY

 1. 1. E-usługa posiada funkcjonalność publikacji ogłoszeń sprzedaży Pojazdu polegającą na wygenerowaniu oferty sprzedaży na podstawie danych podanych przez Użytkownika.
 1. 2. Użytkownik obowiązany jest do każdorazowego zatwierdzenia treści ogłoszenia przed jego publikacją. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność danych podanych przez Użytkownika ze stanem faktycznym.
 1. 3. Przed publikacją ogłoszenia Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się i akceptacji regulaminów portali ogłoszeniowych, na których ogłoszenie będzie publikowane.

III.c Moduł SPOŁECZNOŚĆ

 1. 1. Użytkownik e-Usługi uprawniony jest do korzystania z Modułu SPOŁECZNOŚĆ stanowiącego bazę Profili tworzoną dla celów wymiany informacji oraz danych pomiędzy Użytkownikami, jak również umożliwiającą zawieranie znajomości.
 1. 2. Każdy Użytkownik może posiadać dowolną liczbę Profili z zastrzeżeniem, iż jeden Profil odpowiada jednemu Pojazdowi.
 1. 3. Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści przez Użytkownika, które mogłyby

III.d Moduł UBEZPIECZENIA

 1. 1. Moduł UBEZPIECZENIA stanowi funkcjonalność e- Usługi polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi porównywania ofert ubezpieczeń komunikacyjnych.
 1. 2. Kryterium różnicujące oferty ubezpieczenia stanowi cena.
 1. 3. Wyniki wyszukiwania w ramach Modułu UBEZPIECZENIA generowane są na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika. Dane te przetwarzane są [...]
 1. 4. Wyniki wyszukiwania mają wyłączenie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. W ramach Modułu UBEZPIECZENIA nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia Pojazdu przez Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy wynikami wyszukiwania a warunkami rzeczywiście zawieranych umów ubezpieczenia komunikacyjnego przez Użytkownika.

III.e Moduł WYCENA

 1. 1. Moduł WYCENA umożliwia poglądowe określenie wartości rynkowej pojazdu samochodowego o parametrach zbliżonych do parametrów Pojazdu na podstawie danych podanych przez Użytkownika.
 1. 2. Wartość ustalana w ramach modułu WYCENA stanowi uśrednioną cenę rynkową pojazdu odpowiadającego modelowi i marce Pojazdu Użytkownika, ustaloną w oparciu o dane dostępne w bazie EUROTAX.
 1. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy rzeczywistą wartością Pojazdu a wartością wygenerowaną przez Moduł WYCENA. Indywidualne cechy Pojazdu, nieuwzględnione w Module WYCENA, takie jak, m.in. dokonane modyfikacje, stan techniczny, przeprowadzone naprawy, mogą znacząco wpływać na rozbieżności pomiędzy jego rzeczywistą wartością a wartością wygenerowaną przez Moduł WYCENA.

III.f Moduł ZASOBY WIEDZY

 1. Moduł ZASOBY WIEDZY to inteligentna wyszukiwarka umożliwiająca dostęp do informacji związanych z Pojazdem Użytkownika w szczególności dotyczącymi jego stanu technicznego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji stanowiących wyniki wyszukiwania, jak również Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji.

III.g Moduł CZAS WOLNY

[...]

III.h Moduł KOSZTY

[...]

IV. Treści reklamowe

1. Z uwagi na fakt, iż e-Usługi stanowią przedsięwzięcie gospodarcze, Administrator uprawniony jest do zamieszczania w ich treści materiałów reklamowych.

2. Materiały reklamowe umieszczane w treści e-Usług związane są z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora lub dotyczą promowania usług świadczonych przez Partnerów.

3. Prezentacja materiałów reklamowych nie wiąże się z przekazywaniem danych Użytkowników do podmiotów trzecich, których usługi są promowane.

4. Użytkownik w trakcie procesu rejestracji może wyrazić zgodę na przesyłanie Użytkownikowi drogą elektroniczną niezamówionych informacji handlowych stanowiących ofertę Administratora lub Partnerów. Informacje handlowe przesyłane będą w formie e-mail lub wiadomości PUSH.

5. Administrator zobowiązuje się do przesyłania informacji handlowych, o których mowa w ust. 5 powyżej w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Użytkownika, tj. z pominięciem pory nocnej.

6. Użytkownik w trakcie procesu rejestracji może wyrazić również zgodę na przekazanie jego danych osobowych przez Administratora Partnerom dla celów związanych ze świadczeniem marketingu własnych produktów i usług przez te podmioty.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu e- Usług, Użytkownik uprawniony jest do złożenia Reklamacji.

2. Reklamacja Użytkownika może zostać złożona:

 1. a) drogą elektroniczną, na adres [biuro@motomobi.net]
 1. b) w formie pisemnej na adres: [FORTUNATO Tomasz Stancelewicz, ul. Klaudyny 32 lok. 100, 01-684 Warszawa]
 1. c) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie [motomobi.net]

3. Reklamacja powinna określać:

 1. a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim,
 1. b) rodzaj e- Usługi, której dotyczy Reklamacja,
 1. c) zarzuty Użytkownika,
 1. d) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika.

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-6 poniżej, Administrator obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje Reklamację lub informując o braku podstaw do uznania Reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

5. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Administratora przez osoby trzecie, za które Administrator ponosi odpowiedzialność lub w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 4, Administrator prześle w terminie 21 dni informację do Użytkownika o potrzebie wyjaśnienia dodatkowych okoliczności.

6. W przypadkach określonych w ust. 5 powyżej, termin do rozpatrzenia Reklamacji ulega przedłużeniu o 21 dni.

7. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania e- Usług z przyczyn, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania Użytkownika, Administrator poinformuje Użytkownika o zaistniałej przyczynie wskazując jednocześnie na brak podstaw do uznania Reklamacji.

8. Użytkownik, który nie akceptuje stanowiska Administratora wyrażonego w odpowiedzi na Reklamację może wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.

9. Stanowisko Adminsitratora zawarte w odpowiedzi na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ma charakter ostateczny, jednakże nie zamyka ono drogi do wszczęcia postępowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz polityka prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem Umowy jest Tomasza Stancelewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "FORTUNATO, Tomasz Stancelewicz"; adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Klaudyny 32 lok. 100, 01-684 Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie, NIP: 1182034300, REGON: 143435282.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednakże jest ono niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia e- Usług.

3. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub niewyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pozostają bez wpływu na możliwość korzystania z e-Usług przez Użytkownika.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które go dotyczą oraz prawo do ich poprawiania.

5. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przekazywane na rzecz Partnerów dla realizacji przez te podmioty celów, o których mowa w rozdz. IV niniejszego Regulaminu.

VII. Blokada Konta

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia działania przez Użytkownika stanowiącego niedozwoloną prawem ingerencję w e- Usługę, Administrator uprawniony jest do Blokady Konta Użytkownika. Za działania, o których mowa w zdaniu poprzednim uznać należy: niedopuszczalną prawem ingerencję w konta innych Użytkowników, ingerencję w środowisko techniczne e- Usługi, inne próby destabilizacji e-Usługi.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Administrator uprawniony jest do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem działań prowadzących do wyegzekwowania obowiązku naprawienia doznanej szkody.

VIII. Rezygnacja z e-Usług

1. Uczestnik może zrezygnować z korzystania z e-Usług w każdym czasie bez podawania przyczyny.

2. Rezygnacja z e-Usług polega na usunięciu Konta przez Użytkownika.

IX. Prawa autorskie

1. e-Usługi objęte są ochroną w zakresie odpowiadającym ochronie programów komputerowych w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim.

2. Administrator oświadcza, iż przysługuje mu ogół majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do e-Usług.

3. Zabronione jest jakiekolwiek działanie, które mogłoby doprowadzić do naruszenia praw autorskich Administratora.

X. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

2. O zmianie treści Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników wysyłając  treść Regulaminu w nowym brzmieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w trakcie rejestracji oraz publikując treść Regulaminu w nowym zmienionym brzmieniu na stronie internetowej [motomobi.net].

3. Użytkownikowi, który nie akceptuje postanowień zmienionego Regulaminu przysługuje prawo do rezygnacji z e-Usług na zasadach określonych w rozdziale VIII. Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin oraz wynikające z niego stosunki zobowiązaniowe podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem [...] 2014 roku.